Retourpolicy

Uit de algemene voorwaarden: 

Artikel 6 –   Herroepingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de Klanten, die in hun hoedanigheid van consument, producten en of producten online aankopen.

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. De Dienstverlener heeft het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij bent niet verplicht een reden op te geven. Online cursussen, diensten en hygienische producten zoals oorbellen kunnen niet retour genomen worden.

De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag zelf dat je als, als Klant, of een aangewezen derde, de aankoop hebt gedaan.

6.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen, oorbellen en online e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het direct beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Ook geldt het herroepingsrecht niet voor op maat gemaakte documenten, programma’s en websites. Je gaat dan ook akkoord met een directe uitvoering van het maatwerk, waardoor het herroepingsrecht vervalt.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht

7.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail naar katrijn (at) contentagious.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

7.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant.

7.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, zonder gebreken, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

7.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van jou ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.6. De Dienstverlener betaalt jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Duurtijd en Levering

8.1. De overeenkomst tussen jou, als Klant, en Contentagious, wordt aangegaan voor de duur bepaald in de dienstverleningsovereenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Contentagious niet. Vertraging in de levering geeft jou, als Klant, geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

8.2. Voor aankoop van eventuele fysieke producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

8.3. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

8.4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt je, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb, jij als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

8.5. Voor aankoop van digitale producten gelden de volgende bepalingen: Je krijgt deze onmiddellijk na jouw betaling online ter beschikking en ontvangt deze ook per e-mail op het door jou aangegeven e-mailadres.